Projekti

Projekat obrazovanja odraslih postaje model za cijelu BiH

Kroz proces stručne obuke 197 polaznika osposobljeno je i certificirano za poslove šivača autopresvlaka, metalostrugara, CNC operatera i plastičara, od čega su 62 osobe već dobile posao u kompanijama na području BPK Goražde.

Osim toga, certificirano je znanje 134 osobe koje su radile na poslovima za koje nisu imale formalno obrazovanje. Ovo su rezultati „Projekta smanjenja disbalansa između ponude i potražnje na tržištu radne snage u Goraždu“, jednog od najuspješnijih Agencije za lokalne razvojne inicijative – ALDI iz Goražda. Projekat je realiziran uz finansijsku podršku Evropske unije. Predstavljanjem njegovim rezultata obilježeno je 18 godina postojanja Agencije.

- Mislim da je ovo izvanredan projekat jer je tretirao i zaposlene osobe koje imaju znanje, Projekat obrazovanja odraslih postaje model za cijelu BiHvještine i kompetencije, ali ne i papir za određena zanimanja. Rezultati ovog projekta već imaju odjeka i van granica BPK i mislim da je ovaj, goraždanski model, odličan, jer podrazumijeva povezivanje svih aktera u cijeloj priči oko zapošljavanja – Vlade, obrazovnih institucija, poslodavaca, Službe – kazala je direktorica Službe za zapošljavanje BPK, Nafija Hodo. Na ovaj način, vladine, nevladine i obrazovne institucije, ujedinile su napore na osposobljavanju radnika za potrebe proizvodnih kompanija, demonstrirajući i drugim dijelovima države kako se mogu napraviti pomaci u zapošljavanju.

Srednja stručna škola „Hasib Hadžović“, kao partner u projektu, inovirala je svoje nastavne planove i programe i prilagodila ih tržištu rada, kaže direktor škole, Admir Kurtović. – Velika korist je da smo ovu saradnju sa privrendim i nevladinim sektorom dodatno inkorporirali u dodatno obrazovanje, tako da su zanimanja za koja smo radili obuke postala tradicionalna. Već od ove školske godine imamo jedinstven primjer da je više učenika upisalo srednje stručno obrazovanje i zanimanja koja nisu postojala u nomenklaturi zanimanja na području našeg kantona. Mi već od prošle školske godine u kontinuitetu upisujemo krojače i šivače autopresvlaka, operatere na CNC alatnim mašinama, a od ove godine imamo i plastičare, kao jedinstveno zanimanje u državi i pirotehničare – dodaje Kurtović.

Potreba za projektima stručne obuke postoji i dalje jer trećina nezaposlenih u BPK nema kvalifikacije, dok je više od 1000 njih obrazovano za zanimanja koja se ne traže na tržištu rada. – U okviru ovog projekta, zajedno sa Ministarstvom obrazovanja i Službom za zapošljavanje izradili smo nacrt zakona o obrazovanju odraslih koji je po ocjenama stručnjaka najkvalitetniji u ovoj oblasti. Uputili smo i šest preporuka od kojih su najznačajnije one koje se odnose na stručnu obuku odraslih osoba u skladu sa izmjenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju koje predlažemo, te usvajanje programa polaganja majstorskog ispita – kazao je Elvir Prašo, portparol ALDI-a. Na svečanosti su uručene zahvalnice predstavnicima institucija i preduzeća koji su pomogli u realizaciji projekta.

Preuzeto ( web stranica www.uciradi.ba)

USPJEŠNO ZAPOČET PROCES CERTIFICIRANJA ZAPOSLENIH OSOBA U PROIZVODNIM KOMPANIJAMA SA PROSTORA BPK

U cilju postizanja većih standarda koji su neophodni da bi kompanije sa prostora BPK Goražda bile što konkurentnije na tržištu rada, Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) u saradnji sa Srednjom stručnom školom “Džemal Bijedić” iz Goražda implementira program obuke za zaposlene osobe koje ne posjeduju formalnu kvalifikaciju i certifikaciju prethodno stečenog znanja.

Obuka se odvija u okviru projekta “Smanjivanje disbalansa između ponude i potražnje za radnom snagom i poboljšanje sposobnosti, konkuretnosti i zapošljavanja radne snage u Goraždu”, koji finansira Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Ova aktivnost podrazumijeva teoretsku obuku obzirom da je ova grupa korisnika već prošla praktičnu obuku kod svojih poslodavaca tokom dugog niza godina rada na poslovima za šta je neophodna formalna certifikacija. Prvu grupu, koja je započela sa stručno-teorijskom obukom 27.09.2014., čine zaposleni iz kompanije UNIS ”Ginex” d.d. Goražde, koji će ovom obukom steći kvalifikaciju i certifikat za zanimanje pirotehničar.

Obuka se obavlja po nastavnom planu i programu koji je odobren od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK Goražde. Održavanje obuke će se obavljati u prostorijama Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ Goražde, a za polaznike su obezbjeđeni besplatni priručnici za lakše savladavanje gradiva.

 Nakon završene obuke svi polaznici će dobiti certifikate koji su takođe odobreni od strane Ministarstva. Stručno-teorijska obuka će se nastaviti i u narednom periodu u koju će biti uključene i ostale kompanije sa prostora BPK Goražde.

ALDI U.G., Srednja stručna škola ”Džemal Bijedić” Goražde i Služba za zapošljavanje BPK Goražde

 Naša škola se aktivno uključila u projekat sa Udruženjem grđana Aldi Goražde u realizaciji projekta prekvalifikacije nezapolenih osoba u saradnji sa Službom za zapošljavanje BPK-a Goražde u cilju što lakše pronalska zaposlenja za osobe sa evidencije Službe za zapošljavanje    BPK-a Goražde

U istraživanju koje je vršio ALDI u okviru aktivnosti identifikacije potreba za radnom snagom, utvrđeno je da će poslodavci u BPK u skorije vrijeme imati  potrebu za otvaranjem novih radnih mjesta za zanimaUntitlednja šivač autopresvlaka, metalostrugar i CNC operater. Kako bi raspoloživa radna snaga na prostoru kantona spremno dočekala otvaranje novih radnih mjesta.

ALDI, Srednja stručna škola ”Džemal Bijedić” Goražde i Služba za zapošljavanje BPK Goražde, pozivaju sve nezaposlene osobe sa evidencije Službe za zapošljavanje BPK Goražde, starosti do 35 godina da se prijave za učešće u procesu besplatne obuke za zanimanja šivač autopresvlaka, metalostrugar i CNC operater.

Obuka će biti organizovana od strane Srednje stručne škole ”Džemal Bijedić” Goražde, i trajat će ukupno 70 sati (30 sati teoretske i 40 sati praktične obuke) nakon koje će se izvršiti testiranje, a uspješno ocijenjeni polaznici dobit će Certifikate koji će ih činiti konkurentnijim na tržištu radne snage, odnosno omogućiti lakše zapošljavanje.

Na ovaj način osobe koje budu učestvovale u procesu obuke bit će osposobljene za rad na radnom mjestu koje je identifikovano kao jedno od najpopularnijih kod poslodavaca u BPK.

Početak održavanja obuke planiran je za početak 2014. godine.