Nastavnici

NASTAVNICI U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI

 

Redni broj

IME I PREZIME

PREDMET

1.        MUBERA PAŠOVIĆ Demokratija i ljudska prava, kultura religija
2.        AHMO ĆUROVAC Praktična nastava mašinska struka
3.        EMINA KULOGLIJA Engleski jezik
4.        BAHRIJA FOČIĆ Praktična nastava tekstilna struka
5.        SEDIN MEHIĆ Matematika
6.        DŽEVAHIRA SARVAN Bosanski jezik i književnost
7.        MIRALEM PAŠOVIĆ Stručno teorijski predmeti mašinske struke
8.        DŽAHIDA ĐAKOVIĆ Stručno teorijski predmeti tekstilne struke
9.        SAUDIN KUNOVAC Stručno teorijski predmeti mašinske struke
10.   REDŽEP MAŠALA Informatika
11.   DŽEMAIL MUHOVIĆ Praktična nastava građevinska struka
12.   SAFET HALILAGIĆ Str. teor. pred. i praktična nastava ugost. struke
13.   ANELA FEJZIĆ Praktična nastava mašinska struka
14.   SABINA MAKOTA Str. teor. pred. i praktična nastava ekon. struke
15.   AMELA ŽIVOJEVIĆ Str. teor. pred. i praktična nastava ekon. struke
16.   AGANOVIĆ-FEJZIĆ AMINA Str. teor. pred. i praktična nastava ekon. struke
17.   ISANOVIĆ ANELA Praktična nastava ekonomske struke
18.   JASMINA BALJIĆ-HERENDA Hemija
19.   JASMIN OMANOVIĆ Praktična nastava mašinska struka
20.   DAMIR LJUKOVAC Praktična nastava mašinska struka
21.   VEJSIL DRAGOLJ Vjeronauka
22.   SEDIN HADŽIMUSIĆ Historija
23.   MUJAGIĆ DRAKOVAC AMRA Tjelesni i zdravstveni odgoj
24.   OSMANAGIĆ NERMANA Tjelesni i zdravstveni odgoj
25.   ERMIN DŽEMIDŽIĆ Praktična nastava tekstilna struka
26.   ELVEDIN DRKENDA Nastavnik likovne kulture
27.   LEJLA HODŽIĆ Bosanski jezik i književnost
28.   HALILOVIĆ VILDANA Fizika
29.   FOČO MERIMA Stručno teorijski predmeti
30.   BUNJO AMINA Praktična nastava elektro struke
31.   BEZDROB DAMIR Stručno teorijska nastava saobraćajne struke
32.   MIRELA PALAVRIĆ Hemija
33.   HEDO ALEN Pravo
34.   HODO MINELA Njemački jezik
35.   DERVIŠEVIĆ AMELA Stručno teorijska nastava građevinske struke
36.   HADŽIMUSIĆ ILDA Psihologija
37.   HODŽIĆ-HADŽIAHMETOVIĆ ALMA Engleski jezik
38.   BAJROVIĆ AZRA Vjeronauka
39.   HRAPO RAZA Praktična nastava frizer
40.   SALMAN ANELA Praktična nastava frizer
41.   HODŽIĆ ELMA Bosanski jezik i književnost